Afkortingen

 Veel gebruikte afkortingen door zendamateurs. (vooral in morse)

Afk. Engels Omschrijving
33 fondest regards groet tussen vrouwen onderling
55 best succes veel succes; veel punten
73 best regards hartelijke groeten
88 love and kisses veel liefs
abt about ongeveer
agn again weer, opnieuw
ans answer antwoord
ant antenna antenne
awdh auf wiederhoren tot horens
b4 before voordat
bcnu be seeing you tot ziens
bcp beaucoup (Fr) veel
bjr bonjour (Fr) goedendag
bk break (ik) onderbreek de uitzending
bth both beide
buro bureau OSL-bureau
cb callbook roepnamen lijst
cb citizens band MARC
cba callbook address adres volgens
cfm confirm (ik) bevestig
cl closing (ik) sluit
clg calling roepende
clix clicks sleutel-klikken
cmg coming komende
condx conditions condities
congrats congratulations gelukwensen
cpi copy opnemen
cq general call algemene oproep
crd card kaart, OSL-kaart
cs callsign roepnaam
cuagn see you again tot ziens
cud could kon
cul see you later tot straks
cuz because omdat
cw continuous wave morse telegrafie
de from van
dr dear beste
dsw da swjiedanije tot ziens (Russisch)
dwn down omlaag (in frequentie), beneden
dx long distance veraf gelegen
el element element
enuf enough genoeg
es and en
eu Europe Europa
eve evening avond
fb fine business prima
fd fieldday velddag
fer for voor
fm from (afkomstig) van
fone telephony telefonie
fq frequency frequentie
freq frequency frequentie
fwd forward vooruit
ga go ahead ga je gang
ga good afternoon goedemiddag
gb goodbye vaarwel
gd good day goeden dag
ge good evening goeden avond
gg going gaan, gaande
gld glad blij
gm good morning goede morgen
gn good night welterusten
gnd ground aarde, grond
gp ground plane vertikale antenna
gs green stamp Amerikaanse dollar
gud good goed
ham radioamateur radioamateur
hi high hoog
hi laughter telegrafie-lach
hpe hope hoop
hq headquarters hoofdkwartier
hr here hier
hr hour uur
hrd heard gehoord
hrs hours uren
hv have heb
hvg having hebbende
hvy heavy zwaar, erg
hw how hoe
hw? how did you copy? hoe heeft u dit ontvangen?
ii I repeat ik herhaal
info information informatie
inpt input ingangsvermogen
k invitation to transmit uitnodiging om te zenden
klix clicks sleutelklikken
lid poor operator slechte operator
lis licensed gelicenseerd
lp long path lange pad
lsn listen luister(en)
lw long wire langdraad antenne
mci merci (Fr) dank
mgr manager beheerder, manager
mi my mijn
mni many veel
mom moment moment, wacht even
msg message bericht
mult multiplier vermenigvuldigingsfactor
n no nee
nfd national fieldday engelse velddag
nil nothing niets
nr near dichtbij
nr number nummer
nw now nu
ob old boy beste vriend
oc old chap beste vriend
ok correct in orde
om old man beste vriend
onli only alleen, enkel, uitsluitend
op operator operator
opr operator operator
ot old timer minimaal 25 jaar gelicenseerd zendamateur
pse please alstublieft
pwr power vermogen, kracht
px prefix prefix
px press pers(bericht)
r received ok good ontvangen
rcvd received ontvangen
rcvr receiver ontvanger
rig radio equipment radiozend- en ontvangstapparatuur
rprt report rapport
rpt repeat herhaal
rx receiver ontvanger
sa say zeg
sed said zei
shud should you zouden, behoren
sig signature ondertekening
sigs signals signalen
sk silent key einde verbinding
sked schedule afspraak
sn soon spoedig
sp short path het korte pad
sri sorry het spijt me
stn station station
sum some enige
swl short wave listener korte golfluisteraar
tfc traff ic verkeer
thru through door
til until tot, totdat
tks thanks bedankt
tmw tomorrow morgen
tnx thanks bedankt
trbl trouble moeilijkheden
trx transceiver zendontvanger
tt that dat
tu thank you dank u
tx transmitter zender
txt text tekst
u you U, jij
ufb ultra fine business buitengewoon goed
unlis unlicensed niet gelicenseerd
up upward omhoog (in frequentie)
ur your uw, jouw
urs yours uw, jouw
va (sk) einde verbinding
vert vertical vertikale antenne
vx vieux (Fr)beste vriend
vy very erg, zeer
watsa what do you say wat vind je er van
wid with met
wkd worked werkte, gewerkt
wkg working warkend
wl will zal
wpm words per minute woorden per minuut
wrk work werken, werk
wud would zou
ww worldwide over de hele wereld
wx weather weer
xcvr transceiver zendontvanger
xmas christmas kerstfoest
xmtr transmitter zender
xtal crystal kristal
xyl wife getrouwde vrouw, echtgenote
yl young lady meisje, verloofde
yr year jaar
z zulu-time Z-tijd, wereldtijd, UTC